സുഗന്ധം…

ചില ഓര്മകൾക്കൊരു സുഗന്ധമുണ്ട് …
ഒരു പെർഫ്യൂമിനും നൽകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സുഗന്ധം …

ഷഹൂർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *