മറവി

മറവി അനുഗ്രഹമാകുന്നവർക്കിടയിൽ …
മറക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലും തെറ്റാവുന്നു …

ഷഹൂർ

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *