മഖ്‌ബറ

ഏറ്റവും വിശാലമായ മഖ്‌ബറ അത് മനുഷ്യ മനസ്സിനോളം വരുമോ ?
എത്ര എത്ര മോഹങ്ങളും , സ്വപ്നങ്ങളാണ് നാം അതിൽ കബറടക്കാറുള്ളത് !!!

ഷഹൂർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *