നിറമുള്ള കണ്ണുകൾ …

മഴവില്ലിനെക്കാൾ ഭംഗിയായിരുന്നു
നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു സന്തോഷങ്ങൾക്കു …

ഷഹൂർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *