ജീവിത സായാഹ്നം …

വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകിയ വേദന … മാപ്പ് എന്ന രണ്ടക്ഷരം കൊണ്ട് മായ്ച്ചു കളയാമെന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് , ജീവിതത്തിന്റെ സായാഹ്നം സുന്ദരമായിരിക്കും …

ഷഹൂർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *