ജീവനില്ലാത്ത വലിയ ലോകം

ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവരും
ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം പരിശ്രമിക്കുന്നവരും
ജീവൻ കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരും ജീവനില്ലാത്ത വലിയ ലോകവും …

ഷഹൂർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *