കോമാളി

മരണമെന്ന സത്യം മറക്കാൻ നാം കാട്ടി കൂട്ടുന്ന കോപ്രായങ്ങളല്ലേ ജീവിതത്തിലെ കോമാളി വേഷങ്ങൾ ???
ഷഹൂർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *