എന്റെ ലോകം …

എന്റെ കാല്പനിക ലോകത്തു, അവിടെ ഞാനും എന്റെ കാല്പനികതയും , മറ്റൊരാൾക്കും അവിടേക്ക് പ്രവേശനം നൽകാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല , മുട്ടപ്പെടുമ്പോൾ തുറക്കപ്പെടുന്ന വാതിൽ അല്ല ഇത് …

ഷഹൂർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *