എന്തിനോ വേണ്ടി …

അഹോരാത്ര പരിശ്രമം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ , അവന്റെ സഹ ജീവിയായ മനുഷ്യനെ ജയിക്കാനായി മാത്രം , അവസാനം എല്ലാവരും മടങ്ങുന്നത് ഉള്ളം കൈ നിവർത്തി പിടിച്ചു കൊണ്ട് …

ഷഹൂർ

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *