ഊർജം…

ചില അനുഭവങ്ങളെ ഞാൻ താലോലിക്കുന്നു
അതെനിക്ക് നൽകുന്ന ഊർജം അത്രക്ക് വലുതാണ് …

ഷഹൂർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *