അർഥങ്ങൾ

“എല്ലാം നടക്കും / എല്ലാം ശെരിയാവും ”
– കുറെ ഏറെ അർഥങ്ങൾ അടങ്ങിയ , ശക്തിയേറിയ ഒരു വാക്ക് …

ഷഹൂർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *