മോഹം …

മോഹിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയമാണ്
മോഹങ്ങൾ പൂവണിയാറില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല
ഒരു ചാൺ അകലത്തിൽ എന്റെ മോഹങ്ങൾ
തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു
എന്റെ മോഹങ്ങള്‍ക്ക്‌ കടലിന്റെ ആഴമോ ..
ആകാശത്തിന്‍റെ പരപ്പോ ഇല്ലായിരുന്നു
ഒരു കുന്നിക്കുരുവോളം മാത്രം
എന്നിട്ടും എന്റെ മോഹങ്ങൾക്ക് എന്നിലേക്ക് വരാൻ മടിയായിരുന്നു
മോഹമേ നീ അറിയുക
നീ വേട്ടയാടി വേദനിപ്പിച്ച
ഈ കൊച്ചു ഹൃദയം ഇപ്പോഴും മിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
മിടിപ്പ് നില്കുന്നത് വരെ മോഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന വാശിയോടെ …

ഷഹൂർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *