സ്വന്തം

മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ചില നക്ഷത്ര ജന്മങ്ങളെ പിടി വിടാതിരിക്കുക …

ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ഇറക്കിയതാണത് … കിട്ടാൻ വൈകിയാലും അത് നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരും …

© ഷഹൂർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *