സ്നേഹത്തോടെ …

എഴുതാനൊന്നും അറിയില്ല , മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് കുറിക്കുന്നു , ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കോഴിക്കോടൻ ഭാഷയിൽ …
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും , വിമർശനങ്ങളും പങ്കു വെക്കുക …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *