സാക്ഷി

മറ്റുള്ളവര്ക് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്ന ചില തീരുമാനങലായിരുന്നു ശെരി എന്നതിനു ചരിത്രം സാക്ഷി …

© ഷഹൂർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *