വാക്ക്‌ …

ചില മർമ്മരങ്ങൾ നില വിളികളും
ചില നിലവിളികൾ മർമ്മരങ്ങലുമാകുന്നു …
മനുഷ്യന്റെ മനസ്സത്രേ അത് …
വാക്കാണ്‌ സത്യം , ജീവിതം കൊണ്ട് തെളിയിക്കെണ്ടുന്ന സത്യം …
© ഷഹൂർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *