മൗനം …

ചില ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വാക്കുകളേക്കാൾ നല്ലത് മൗനമാണ് …
ഷഹൂർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *