മുഖം മൂടി…

ഈ ലോകത്തു ജീവിക്കാൻ ഞാനും തേടുന്നു കപടതയുടെ ഒരു മുഖം മൂടി …
എനിക്കു ചുറ്റുമുള്ളവർക് വേണ്ടി ഞാനും അതണിയുന്നു …
ഷഹൂർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *