മിഥ്യ…

ഞാൻ കാണുന്നതെല്ലാം മിഥ്യ …
നീ പറയുന്നതെല്ലാം സത്യം …
നിന്റെ ആ സത്യങ്ങൾ നിന്നെ തോൽപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ …
ഷഹൂർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *