മരണം …

ജീവിതം മരണത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ
ആരും ഒന്നിനെയും കാത്തിരുന്നിട്ടില്ല …
ഷഹൂർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *