പകൽ…

പകലിനെ സ്നേഹിക്കുക …
നിലാവിനെ, നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പകലാണ് …
ഷഹൂർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *