നിഴൽ…

നിഴലിനെ സ്നേഹിക്കുക
മരണം വരെ അത് കൂടെ ഉണ്ടാവും …
ഷഹൂർ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *