ഞാൻ

ചില സത്യങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളാൻ മനസ്സിനോട് ആവിശ്യപെടുന്നു …
മതിലിൽ എറിഞ്ഞ റബ്ബർ പന്താകുന്നു എന്റെ വികാരങ്ങൾ …
© ഷഹൂർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *