കാലം…

കാലം ജീവിതത്തോട് മറക്കാൻ ആവശ്യപെടുന്ന ചിലതുണ്ട് … അത് ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ സഹായിക്കുവാനത്രേ …
ഷഹൂർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *