കാറ്റ് …

ശരീരത്തെ തഴുകി തലോടുന്ന കാറ്റിനറിയില്ലല്ലോ…
മനസ്സിനെ തഴുകാൻ…
ഷഹൂർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *