കപടത…

കരയുടെ കപടതയെക്കാൾ…
വികാരങ്ങളെ തിരകളാൽ പ്രകടമാക്കുന്ന കടലിനെ ആണെനിക്കിഷ്ടം …
ഷഹൂർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *