ഓർമ്മ …

ഓർമിക്കാൻ മറന്നതല്ല
മറക്കാൻ മറന്നതാണ് …
മറന്നാലല്ലേ ഓർമിക്കേണ്ടതുള്ളൂ …
© ഷഹൂർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *