എന്റെ മൗനം …

എന്റെ മൗനമാണ് നിനക്ക് സന്തോഷമെങ്കിൽ , എന്റെ മൗനത്തെ ഞാനും സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു …
ഷഹൂർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *